Đại học quốc lập Đài Đông

Tên tiếng Anh: National Taitung University

Ký hiệu: NTTU

Tên tiếng Trung: 國立臺東大學

Vị trí trường: Đài Đông, Đài Đông

Website: http://www.nttu.edu.tw

Địa chỉ: 684, Sec. 1,Chunghua Rd.,Taitung, Taiwan, R.O.C.

Điện thoại: (089)318855