Đại học quốc lập Trung Chính

Tên tiếng Anh: National Chung Cheng University

Ký hiệu: CCU

Tên tiếng Trung: 國立中正大學

Vị trí trường: Dân Hùng, Gia Nghĩa

Website: http://www.ccu.edu.tw

Địa chỉ: 168, University Rd., Minhsiung Township ,Chiayi County 65102, Taiwan, R.O.C.

Điện thoại: (05)2720411