Mục tiêu của ngành dịch vụ xã hội là đào tạo nhân lực để quản lý, hỗ trợ đời sống nhân dân với năng lực chuyên môn về lĩnh vực giáo dục, phục hồi chức năng, các công tác phòng ngừa và bảo trì. Các chương trình học hướng đến việc quản lý, hỗ trợ đời sống và thống kê mối quan hệ cơ cấu của xã hội với cá nhân. Các sinh viên được đào tạo để phát triển khả năng trong vai trò phục vụ xã hội, thúc đẩy hòa nhập xã hội, phúc lợi, đảm bảo an toàn của các cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Các chương trình học được đều dựa trên các năng lực cần thiết trong ngành dịch vụ xã hội. Cái cốt lõi là thấu hiểu được ý nghĩa của việc hỗ trợ quản lý cuộc sống của người dân và kỹ năng giao tiếp cần thiết khi làm việc với nhân dân, có sự đồng cảm, trách nhiệm và khả năng hướng dẫn các nhóm và cá nhân. Các sinh viên tốt nghiệp sẽ có đủ điều kiện cho việc làm trong nhà nước, cơ sở tư nhân hoặc các nước trong khu vực.

Ngành dịch vụ xã hội rất rộng lớn và có mối quan hệ mật thiết với chính quyền và quyền lợi nhân dân. Nó còn bao gồm sự lão hóa dân số, chính sách hỗ trợ gia đình và trẻ em, củng cố phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng.

Các chương trình học ngành dịch vụ xã hội:

 • Làm việc với các khách hàng trong ngành dịch vụ xã hội
 • Hệ thống dịch vụ, thu nhận và ảnh hưởng xã hội
 • Phương pháp tiếp cận và phương pháp làm việc trong ngành dịch vụ xã hội
 • Chuyên môn trong việc phát triển và đổi mới tại nơi làm việc

Chương trình gồm kỳ thực tập ( công việc thực tế) và 45 tín

Thêm vào đó, học sinh có thể tham gia học các chương trình bổ sung: Các chương trình hỗ trợ nghiên cứu cá nhân và phát triển năng lực.

Trường Tikkurila cung cấp chương trình học tập từ nhỏ, phúc lợi trẻ em, làm việc với gia đình, phúc lợi xã hội và các môn học sáng tạo trong mảng an sinh xã hội. Nếu học về các môn học sáng tạo, sinh viên dễ dàng tiếp cận với âm nhạc, chụp ảnh, thể thao và khiêu vũ.

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân dịch vụ xã hội tốt nghiệp Đại học Laurea có thể làm việc ở rất nhiều vị trí trong lĩnh vực dịch vụ xã hội. Các công việc điển hình nhất là trưởng phòng phúc lợi xã hội, hướng dẫn, giám sát hướng dẫn, giáo viên mẫu giáo, nhân viên hỗ trợ gia đình ; hoặc được tuyển dụng vào các dự án. Cử nhân cũng có thể làm việc trong vai trò chuyên viên lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá, điều phối và phát triển công việc. Sinh viên còn có thể chọn chương trình học để trở thành giáo viên mẫu giáo.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Giám sát an sinh xã hội
 • Giáo viên mẫu giáo
 • Quản lý trung tâm chăm sóc
 • Nhân viên hỗ trợ gia đình
 • Cán bộ phúc lợi sinh viên
 • Nhân viên dự án
 • Quản lý dự án
 • Nhân viên tổ chức phi chính phủ (NGO)
 • Dịch vụ doanh nghiệp
 • Cán bộ phúc lợi xã hội

Ngành dịch vụ xã hội yêu cầu tiếng Phần Lan

Tất cả các ứng viên cho các chương trình cử nhân trong các dịch vụ xã hội được yêu cầu phải có kỹ năng cơ bản của tiếng Phần Lan (mức B1). Link tham khảo các khung ngôn ngữ chung Châu Âu: https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr